Nadpis
space BVQI
POLITIKA IMS SPOLEČNOSTI

Společnost 1.SERVIS-ENERGO s.r.o. Plzeň byla založena na začátku roku 1994 a od té doby působí v oblasti návrhu, výroby, oprav, údržby a uvádění do provozu turbogenerátorů a hydrogenerátorů pro tepelné, jaderné a vodní elektrárny, motorů velkých výkonů a souvisejících zařízení. Vedení společnosti chce vytvářet moderní organizaci se stabilním postavením na tuzemském i zahraničním trhu v oblasti dodávek a služeb pro energetiku. Filozofie společnosti je založena na profesionálním přístupu, krátkých dodacích lhůtách, zvyšování spolehlivosti zařízení použitím nových technologií a materiálů, které jsou spolehlivější, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.
V celé společnosti je uplatňován a udržován integrovaný systém řízení (IMS), který splňuje požadavky systémových norem pro oblast kvality, životního prostředí a BOZP. Tato politika je vyhlášena vedením společnosti v souladu se strategií a filozofií společnosti. Naplňování této politiky je povinností vedení společnosti, všech ostatních zaměstnanců společnosti i spolupracujících osob. Politika IMS vychází z těchto zásad a stanoví následující cíle systému řízení:

 • Společnost se chce postavit na úroveň špičkových odborných firem nejenom v tuzemsku a ve Slovenské republice, ale i v Evropě a dalších teritoriích. Naprosté uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků považujeme za absolutní prioritu, které chceme docílit poskytováním kvalitních služeb a jejich neustálým zlepšováním.
 • Společnost usiluje o to, aby její obchodně podnikatelské aktivity a strategické záměry měly vždy na zřeteli vedle zvyšování kvality provedených služeb také vysokou úroveň kultury bezpečnosti a prevenci znečišťování životního prostředí. Kultura bezpečnosti, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence vzniku úrazů a poškozování zdraví, vytváření bezpečných, zdraví neohrožujících podmínek, odstraňování nebezpečí a snižování rizik BOZP a projednávání a spoluúčast pracovníků patří rovněž k významným prioritním úkolům společnosti.
 • Samozřejmostí je dodržování právních a jiných požadavků ve všech oblastech integrovaného systému řízení vedením, zaměstnanci společnosti i spolupracujícími osobami. Společnost se zavazuje plnit i požadavky jednotlivých partnerů ve všech oblastech IMS nad rámec obecně závazných právních požadavků.
 • Jedním z prostředků ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb je kvalifikovaný výběr dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky společnosti, jejích zákazníků, veškerých závazných povinností a příslušných požadavků. Od dodavatelů a obchodních partnerů společnost vyžaduje zodpovědný přístup k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Společnost využívá přednostně postupy šetrné k životnímu prostředí – doporučuje tyto environmentálně šetrné postupy svým zákazníkům a vyžaduje je i od svých dodavatelů.
 • Vedení společnosti prosazuje rozvíjení firemní kultury, kultury bezpečnosti, zvyšování úrovně vzdělávání zaměstnanců v oboru jejich činnosti a zvyšování jejich motivace s cílem dosáhnout vyšší kvality práce, profesionální úrovně znalostí a dovedností, včetně zvýšení vědomí o celém integrovaném systému řízení společnosti, o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí, o principech kultury bezpečnosti, o ochraně zdraví při práci a o nutné i vhodné prevenci.
 • Vedení společnosti se zavazuje aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i vlastní společnost.
 • Pravidelným přezkoumáváním IMS, zvyšováním efektivnosti řízení a stálým zlepšováním výkonnosti zavedeného IMS zajišťuje vedení společnosti neustálé zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, prevenci znečišťování životního prostření a zvyšování kultury bezpečnosti a standardů v rámci BOZP, zejména předcházení vzniku úrazů a poškozování zdraví.
 • Činnosti související s atomovým zákonem jsou nedílnou součástí systému řízení, jsou využívány činnosti a procesy ve výsledku zlepšující oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti a kultury bezpečnosti. Tyto oblasti jsou pravidelně vyhodnocovány.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI SE NA PODPORU TÉTO POLITIKY DÁLE ZAVAZUJE:

 • Pravidelně vyhlašovat Cíle kvality, Environmentální cíle a Cíle BOZP.
 • Vytvářet podmínky k plnění jednotlivých Cílů, plánovat potřebné zdroje k jejich naplnění.
 • Průběžně kontrolovat a minimálně 1x ročně vyhodnocovat plnění vyhlášených Cílů.
 • Nejméně 1x ročně přezkoumávat a hodnotit celý Integrovaný systém řízení včetně oblasti spadající pod atomový zákon.
 • Vytvořit systém motivace všech spolupracovníků ke zvyšování kvality práce, snižování negativních dopadů na životní prostředí, zvyšování kultury bezpečnosti a trvale všechny aktivity v tomto směru podporovat.
 • Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky, prevenci vzniku pracovních úrazů a poškozování zdraví.
 • Vytvářet podmínky pro projednávání a spoluúčast pracovníků.
 • Trvale aplikovat principy kultury bezpečnosti a vyžadovat jejich naplňování.
 • Chránit životní prostředí s důrazem na prevenci znečišťování.
 • Plnit příslušné požadavky a závazné povinnosti.
 • Neustále zlepšovat integrovaný systém a dodržovat výše uvedené zásady.

PRO REALIZACI ZÁSAD INTEGROVANÉ POLITIKY VEDENÍ OD VŠECH SVÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ OČEKÁVÁ:

 • Vstřícné chování a jednání s dodavateli, zákazníky i mezi sebou navzájem.
 • Trvalé dodržování povinností vyplývající z Integrovaného systému řízení a hledání možností k neustálému zlepšování kvality produktů, k prevenci znečišťování životního prostředí a k prevenci vzniku úrazů a poškozování zdraví při práci.
 • Dodržování všech platných právních požadavků včetně oblasti atomového zákona a plnění i jiných požadavků, vyplývajících ze zákonů, vyhlášek, nařízení, norem i předpisů místní samosprávy, ze smluvního vztahu se zákazníkem apod.
 • Přijetí osobní odpovědnosti za BOZP, za propagaci a odpovídající postoje k BOZP, za aplikaci atmosféry vzájemné důvěry a za trvalé ověřování úrovně BOZP.
 • Vysokou odpovědnost za kvalitu své práce a průběžnou kontrolu své práce.
 • Aktivní přístup k růstu své profesní kvalifikace.

V Plzni dne 10. 3. 2021