Nadpis
space BVQI
POLITIKA IMS SPOLEČNOSTI

Společnost 1.SERVIS-ENERGO s.r.o. Plzeň byla založena na začátku roku 1994 a od té doby působí zejména v oblasti oprav, údržby a uvádění do provozu turbogenerátorů a hydrogenerátorů pro tepelné, jaderné a vodní elektrárny, zajišťuje návrh a výrobu i souvisejících zařízení. Vedení společnosti 1.SERVIS–ENERGO, s.r.o. chce vytvářet moderní organizaci se stabilním postavením na tuzemském i zahraničním trhu v oblasti dodávek a služeb pro energetiku. Filozofie společnosti je založena na profesionálním přístupu, krátkých dodacích lhůtách, zvyšování spolehlivosti zařízení použitím nových technologií a materiálů, které jsou spolehlivější, bezpečnější  a šetrnější k životnímu prostředí.
V celé společnosti je uplatňován a udržován integrovaný systém řízení (IMS), který splňuje požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 pro oblast kvality, životního prostředí a BOZP. Tato politika je vyhlášena vedením společnosti v souladu se strategií a filozofií společnosti. Naplňování této politiky je povinností vedení společnosti, všech ostatních zaměstnanců společnosti i spolupracujících osob. Politika IMS vychází z těchto zásad:

 • Společnost se chce postavit na úroveň špičkových  odborných firem nejenom v tuzemsku a ve Slovenské republice, ale i v Evropě a dalších teritoriích. Naprosté uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků považujeme za absolutní prioritu, které chceme docílit poskytováním kvalitních služeb.
 • Společnost usiluje o to, aby její obchodně podnikatelské aktivity a strategické záměry měly vždy na zřeteli vedle zvyšování kvality provedených služeb také prevenci znečišťování životního prostředí. Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, prevence vzniku úrazů a poškozování zdraví a vytváření bezpečných, zdraví neohrožujících podmínek patří rovněž k významným prioritním úkolům společnosti.
 • Samozřejmostí je dodržování právních a jiných požadavků ve všech oblastech integrovaného systému řízení vedením i zaměstnanci společnosti. Společnost se zavazuje plnit i požadavky jednotlivých partnerů ve všech oblastech IMS nad rámec obecně závazných právních požadavků.
 • Jedním z prostředků ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb je kvalifikovaný výběr dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky Společnosti, jejích zákazníků, právních a jiných předpisů. Od dodavatelů a obchodních partnerů Společnost vyžaduje zodpovědný přístup k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Společnost využívá přednostně postupy šetrné k životnímu prostředí – doporučuje   tyto environmentálně šetrné postupy svým zákazníkům a vyžaduje  je i od svých dodavatelů.
 • Vedení společnosti prosazuje rozvíjení firemní kultury, zvyšování vzdělávání zaměstnanců v oboru jejich činnosti a zvyšování jejich motivace s cílem  dosáhnout vyšší kvality práce, profesionální úrovně znalostí a dovedností, včetně zvýšení vědomí o celém integrovaném systému řízení společnosti, o dopadech činnosti Společnosti na životní prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o nutné i vhodné prevenci.
 • Pravidelným přezkoumáváním IMS, zvyšováním efektivnosti řízení a stálým zlepšováním výkonnosti zavedeného IMS zajišťuje vedení společnosti neustálé zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, prevenci znečišťování životního prostření a zvyšování standardů v rámci BOZP, zejména předcházení vzniku úrazů a poškozování zdraví.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI SE NA PODPORU TÉTO POLITIKY DÁLE ZAVAZUJE:

 • Pravidelně vyhlašovat Cíle kvality, Environmentální cíle a Cíle BOZP.
 • Vytvářet podmínky k plnění jednotlivých Cílů, plánovat potřebné zdroje k jejich naplnění.
 • Průběžně kontrolovat a minimálně 1 x ročně vyhodnocovat plnění vyhlášených Cílů.
 • Nejméně 1 x ročně přezkoumávat a hodnotit celý Integrovaný systém řízení.Vytvořit systém motivace všech spolupracovníků ke zvyšování kvality práce, snižování negativních dopadů na životní prostředí a ochrany zdraví při práci a trvale všechny aktivity v tomto směru podporovat.

PRO REALIZACI ZÁSAD INTEGROVANÉ POLITIKY VEDENÍ OD VŠECH SVÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ OČEKÁVÁ:

 • Vstřícné chování a jednání s dodavateli, zákazníky i mezi sebou navzájem.
 • Trvalé dodržování povinností vyplývající z Integrovaného systému řízení a hledání možností k neustálému zlepšování kvality produktů, k prevenci znečišťování životního prostředí a k prevenci vzniku úrazů a poškozování zdraví při práci.
 • Dodržování všech platných právních požadavků a plnění i jiných požadavků, vyplývajících ze zákonů, vyhlášek, nařízení, norem i předpisů místní samosprávy, ze smluvního vztahu se zákazníkem apod.
 • Vysokou odpovědnost za kvalitu své práce a průběžnou kontrolu své práce.
 • Aktivní přístup k růstu své profesní kvalifikace.

V Plzni dne 17.5.2015

<.htmll>