Nadpis
space BVQI
Pomocné hospodářství generátoru

Co to vlastně pomocné hospodářství generátoru je?
U generátorů s kombinovaným chlazením je to soubor zařízení, který slouží k udržování potřebného přetlaku
vodíku a jeho čistoty uvnitř generátoru, který je použit pro chlazení generátoru. Součástí pomocného hospodářství
je i kontrolní, signalizační a ovládací část, začleněná do řídícího systému na blokové dozorně. Vlastní
generátor výkonu 200 MW je obvykle provozován s přetlakem vodíku ve statoru 0,2 MPa, ale je možno ho provozovat i při přetlaku 0,3 MPa.- VT provoz. Pro udržování nutné čistoty vodíku ve stroji je v okruhu plynového hospodářství umístěn vymrazovací vysoušeč vodíku.

Vzhledem ke jmenovitému napětí 15 750 V a k tomu, že vodík tvoří se vzduchem výbušnou směs v rozmezí 4 – 74 % vodíku, je nutné zajistit dokonalou bezpečnost a spolehlivost zařízení. To klade vysoké profesní nároky
nejen na samotného dodavatele zařízení ale i na výběr jednotlivých komponent a materiálů. K udržení požadovaného konstantního přetlaku vodíku ve statoru generátoru za všech provozních režimů je využito radiálních olejových ucpávek.

Olejové hospodářství generátoru zajišťuje provoz těsnících olejů před vstupem do radiálních ucpávek generátoru,
který zabraňuje úniku vodíku ze stroje a vniknutí vzduchu do generátoru. Těsnění zajišťují dva systémy tlakového oleje (olej pro vzduchovou stranu ucpávek a olej pro vodíkovou stranu ucpávek), ten protéká mezi těsnícími kroužky a čepem rotoru generátoru, jedna část oleje prochází ucpávkou směrem k prostoru vodíku, druhá k prostoru vzduchu. To vše při provozních otáčkách od nuly do 3 000 ot/min. Aby nedošlo k úniku vodíku ucpávkou, je tlak těsnících olejů regulován tak, aby byl zajištěn vyšší tlak oleje, než je tlak plynu ve stroji. Tato regulace musí plynule reagovat na proměnný tlak vodíku a průtok oleje, který se v řádech mění v závislosti na otáčkách rotoru. Přitom nesmí dojít ke vniknutí oleje přes ucpávku do stroje. Regulace musí být zajištěna i při přerušení přívodu elektrické energie. To je zajištěno souborem regulačních ventilů na obou olejových systémech.
Aby nebyl do ventilačního okruhu generátoru zanášen vzduch a olejové páry, je těsnící olej odcházející z ucpávek
zbavován pohlcených plynů vakuováním.
Celý tento proces zajišťuje vakuovací souprava, odpěňovače, vyrovnávací a vakuovací nádoba s olejoproudou
vývěvou. Čerpání oleje pro vodíkovou i vzduchovou stranu ucpávek, regulaci jeho tlaku v závislosti na otáčkách, tlaku vodíku ve stroji, filtraci a udržování jeho teploty zajišťuje olejová souprava.

Samostatnou součástí pomocného hospodářství je vodníchladící systém vinutí generátoru. Jde o uzavřený okruh s možností doplňování a promývání. Chladící voda je dodávána čerpadly a protéká deskovými chladiči složenými z nerezových voštin. Statorová voda je filtrována a vstupuje do generátoru, kde je rozvedena k jednotlivým tyčím vinutí teflonovými hadicemi, prochází dutými měděnými vodiči a vrací se přes vyrovnávací nádobu zpět k čerpadlům. Dalším samostatným systémem je okruh vodíku, jeho napouštění, vytěsňování ze stroje pomocí CO2, vysoušení, sledování čistoty a zabezpečení.

Celý tento projekt řešil požadavky na prodlužování servisních cyklů GO Bloku a minimalizaci výpadků zařízení v důsledku poruch. Proto byl při řešení úkolu a vypracování projektové dokumentace kladen důraz na následujících zásady: Zvýšení spolehlivosti dosáhnout maximálním zjednodušením celého systému a použitím kvalitních materiálů a komponent osvědčených při realizaci minulých zakázek. Faktor spolehlivosti sehrává důležitou úlohu nejen ve snížení nákladů na údržbu, ale zejména omezení vynucených odstávek zařízení nebo celého výrobního bloku.
Snížení nákladů na provoz systému bylo řešeno na principu dostupnosti náhradních dílů, jejich typizaci, snížení objemu olejové náplně a vyšší účinnosti čerpadel a tím i potřeby menšího příkonu motorů. To se projevilo i na požadavcích na elektroinstalaci. Návrh řešení zcela eliminoval potřebu výroby speciálních armatur a konstrukční úpravynakupovaných dílů.

Pro vysoušení vodíku byl použít osvědčený vysoušeč vodíku vlastní konstrukce společnosti
1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. pracující na principu vymrazování vlhkosti, který již funguje například na bloku 500 MW na elektrárně Mělník. Pro napojení do řídícího systému elektrárny použít kvalitní čidla a moderní části datové komunikace tak, aby implementace do systému TELEPERM XP umožnila jednoduchou obsluhu
celého zařízení.

Projekt sice vychází z velmi jednoduchých zásad, avšak musel řešit mnoho požadavků např. na bezpečnost zařízení, značení, zóny s nebezpečím výbuchu až po plán kontrol a zkoušek včetně uvedení do provozu. Zařízení pracuje ve velmi náročných podmínkách,což si uvědomí každý, kdo má alespoň základní znalost o vlastnostech vodíku.

Celý tento systém pomocného hospodářství byl projektován společností 1. SERVIS-ENERGO, s.r.o. Plzeň, vyroben a dodán v průběhu odstávky 4. výrobního bloku. Pomocná hospodářství a související systém měření a regulace na 4. bloku elektrárny Dětmarovice byly uvedeny do provozu v prosinci 2006 a vykazují spolehlivý a bezpečný provoz podle požadavků provozovatele. Při realizaci zakázky spolupracovala společnost 1. SERVIS-ENERGO, s.r.o. s firmami ČEZ ENERGOSERVIS s.r.o., Stelmar s.r.o. a slovenskou firmou Uni - Mont s.r.o. Nová Lehota.