Nadpis
space BVQI
Diagnostika generátorů

Společností aplikovaný způsob uzemnění minimalizuje hřídelové napětí, odstraňuje nevýhody klasických zemnících uhlíků (rýhování čepů, ztráta vodivosti v zaolejovaných či jinak znečištěných hřídelích) a výrazně omezuje rušení signálu instalovaných čidel ve stroji (vibrační, teplotní, elektrická).

Měření vibrací ložisek turboalternátoru (budiče) 

Uzemnění rotorových soustav TBG

1. OCHRANA ROTORU TBG

Společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. již více než 20 let také zajišťuje diagnostická měření generátorů všech výkonů. Pro tato měření má společnost k dispozici i veškeré vybavení a kvalifikované pracovníky.

Kontinuální sledování oteplení rotoru a impedance rotoru za provozu

Pomáhá bezpečnému navyšování výkonu generátoru, případně upozorní na zhoršující se stav izolačního systému rotoru a v případě poruchy stanoví bezpečnou hladinu provozovaného výkonu. Nutnost instalace samostatného PC s měřící kartou o minimální vzorkovací frekvenci 100 kHz a možnost připojení na budící Ub, Ib.

Diagnostika výskytu závitových zkratů na rotoru generátoru za provozu stroje

Konkretizuje počet a místo výskytu závitových zkratů na rotoru. Je nutno zabudovat speciální sondu do klínu statorového vinutí. Diagnostiku nabízíme jako OFF LINE, kdy vyvedení měřících tras, měření a vyhodnocení provádíme sami, nebo ON LINE. V případě ON LINE jsou náklady na instalaci navýšeny o samostatné PC se zabudovanou kartou s minimální vzorkovací frekvencí 250 kHz.

2. OCHRANA STATORU TBG

Vibrační diagnostika statoru a čel vinutí

Předchází mechanickému uvolnění paketů, kostry statoru a čel vinutí s případnými destrukčními následky v mechanickém a izolačním systému stroje. Například v jaderné elektrárně Dukovany byl takto úspěšně odhalen uvolněný paket a zvolen způsob opravy. Tato diagnostika spočívá v zabudování vibračních čidel (akcelerometrů) do stroje včetně plynotěsných vývodů. Rozsah diagnostiky je vždy předmětem individuální konzultace se zákazníkem. Předpokládá se jako diagnostika OFF LINE. V případě provedení ON LINE je účelné nasazení mohutného měřícího systému na bázi VXI, který by HW zahrnul všechny zde uváděné diagnostiky.

Teplotní diagnostika stroje

Tato diagnostika komplexné vyhodnocuje teplotní režim stroje. Každé měřené místo je možné individuálně prověřit v jakékoliv formě zobrazení. Nastavení horní a dolní meze alarmu je individuální pro každé měřící místo. Předpokládá se jako ON LINE diagnostika.

3. DIAGNOSTICKÉ TESTY DEMONTOVANÝCH STROJŮ

 • Měření izolačních stavů a polarizačního indexu (PI) vinutí přístrojem MEGGER.
 • Měření absorpce vinutí.
 • Zkouška vinutí statoru zvýšeným stejnosměrným napětím přístroji BAUR PGK 45 nebo BAUR PGK 150.1.
 • Zkouška vinutí rotoru zvýšeným střídavým nebo stejnosměrným napětím v klidu i na otáčkách.
 • Měření ohmického odporu vinutí Volt–Ampérovou metodou.
 • Vizuální kontrola vinutí a kostry statoru prováděná zkušenými pracovníky.
 • Kontrola tuhosti zaklínování statorového vinutí.
 • Magnetizační zkouška magnetického obvodu statoru silovou metodou s vyhodnocením termokamerou nebo bezdotykovým teploměrem.
 • Magnetizační zkouška magnetického obvodu statoru metodou ELCID přístrojem MCT II firmy ADWEL, bez nutnosti silového přívodu.

4. DIAGNOSTICKÉ TESTY ZA PROVOZU

Zjištění tepelného stavu stroje

Lze využít hodnot z provozních přístrojů a z provozního informačního systému 

Před měřením musí být na rotor nainstalována značka pro čidlo polohy.

 • současná měření chvění ložiskových stojanů v horizontálním, vertikálním, a radiálním směru
 • měření chvění rotorů dotykovým snímačem
 • analýza chvění při jmenovitých otáčkách, záznam

Měření hluku, analýza

Na předem dohodnutých místech bude snímána hladina hluku a provedena jeho analýza.

Měření hřídelového napětí

Měření efektivní hodnoty hřídelového napětí. Zjištění stavu zemních kartáčů, dle možnosti měření velikosti a průběhu proudu přes zemnící kartáče.

Kontrola sběrného ústrojí

Proměření rozložení proudů v jednotlivých kartáčích sběrného ústrojí, jeho celková prohlídka. Kontrola stavu kroužků, kartáčů, typu a počtu kartáčů, jejich počet, rozměr.

Měření teploty jednotlivých kroužků.

Ověření teplotní stability stroje

 • Při skokové změně budícího proudu
Při skokové změně budícího proudu alespoň o 25 % při konstantním činném výkonu se měří vibrace v závislosti na čase.
 • Při rychlé změně činného výkonu.
Při rychlé změně činného výkonu alespoň o 20 % při konstantním budícím proudu a teplotě chladiva se měří vibrace v závislosti na čase.

Tato zkouška umožňuje indikovat výskyt závitových zkratů ve vinutí statoru.

Proměření chvění statoru při různém zatížení stroje

 • Magnetického obvodu
 • Vinutí statoru – čelní prostor

Tato měření lze provádět pouze při zabudovaných snímačích uvnitř stroje (lze zabudovat do stroje např. během generální opravy).

Zjišťování mezizávitových zkratů vinutí rotoru za provozu

Podmínkou měření je instalace měřící cívky do vzduchové mezery (lze provést při demontovaném rotoru ze statoru).

 1. všechny provozní veličiny stroje, teplota rotoru
 2. teploty vinutí v drážce včetně rezervních sond
 3. teploty železa (magnetického obvodu)
 4. teploty vzduchu či vodíku pčed a za chladiči
 5. teploty chladící vody na vstupu a výstupu z chladičů
 6. množství chladící vody
 7. teploty všech ložisek turboalternátoru
 8. teploty mazacího oleje