Nadpis
space BVQI
Elektrické, vodní a TNC průchodky

Úprava a oprava elektrických průchodek generátorů

Pro vyvedení vyrobeného elektrického proudu z generátorů s kombinovaným chlazením se používají průchodky opatřené izolačním návinem ze skelného laminátu s polovodivými polepy. Vlivem průchodu el. proudu vodičem průchodky se v izolačních vrstvách indukuje statická elektřina, která po dosažení určitého potenciálu je vybíjena do kostry statoru přes přírubu průchodky a vzniká tak jev nazývaný koróna. Těmito výboji dochází k degradaci polymerní struktury epoxidu až do hloubky několika milimetrů v těsném okolí příruby. Takové elekroerozivní opotřebení má za následek snižování izolačních vlastností návinu, což může způsobit průraz elektřiny. Odstranění koróny lze dosáhnout svedením statické elektřiny do kostry bez vzniku výbojů následujícím způsobem:

  1. Pod poslední polovodivý polep je navinut po obvodu vodivý pás v místě příruby.Vodivý pás tvoří pocínovaný nebo postříbřený měděný plech tloušťky 0.1 mm.
  2. Po ustavení příruby průchodky je tato vodivě spojena s měděným pásem pomocí zemnícího šroubu.

Dosavadní způsob opravy elektrických průchodek spočíval v odstranění a nahrazení poškozené části izolace a v případném odstranění netěsností za použití speciálních metod a lepidel s vysokou kapilární zatékavostí. Opravená průchodka v inovovaném provedení má všechny vlastnosti nové průchodky, při opravě je kompletně odstraněn izolační návin a nahrazen novým s výše popsanou úpravou. Společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. poskytuje na takto opravené průchodky záruku až 30 měsíců.

Úprava a oprava vodních průchodek generátorů s kombinovaným chlazením a teflonových hadic

Úprava a oprava spočívá v náhradě stávajících izolovaných průchodek za celokovové, svařované z nerezavějící oceli 17 240 a v náhradě stávající pryžové propojky mezi vodní průchodkou a vodním kruhem tzv. „vlnovcem“. Jedná se o dvouplášťový nerezový tlumič chvění v přírubovém provedení výrobce WITZEMANN. K vodním průchodkám jsou dodávány i výpusti vody v nerezovém provedení s uzavíracím kulovým kohoutem. Na svarech je prováděna defektoskopická zkouška kapilární metodou a celková zkouška těsnosti svařence. Tato úprava zajišťuje oproti původnímu řešení vyšší provozní spolehlivost a zabraňuje možnému úniku vodíku do systému chladící vody nebo do atmosféry.

K propojení tyčí statorového vinutí s chladícím okruhem slouží teflonové hadice. Teflonové hadice jsou ve společnosti 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. vyráběny s koncovkami z nerez oceli 17 240 a po jejich montáži jsou zkoušeny tlakem 2,5 MPa po dobu 15 min.

Hermetické průchodky s TNC konektorem pro vyvedení signálu z vnitřního prostotu generátoru

Průchodky jsou určeny pro vyvedení signálu např. snímačů chvění bez rušivých účinků elektromagnetického šumu okolí z vnitřního prostoru generátoru s vodíkovým chlazením. Plynotěsnost průchodky je zajištěna do tlaku 1 MPa. Konstrukce umožňuje vyvedení signálu bez vlivu šumů, neboť masivní tělo průchodky stíní vnitřní koaxiální vodič.

Průchodky jsou odizolované od pláště statoru. Izolační odpor je v průběhu montáže neustále měřen a je v hodnotách řádu GΩ pří zkušebním napětí 1000 V. V tomto řádu je izolován koaxiální vodič. Těsnost průchodek je sledována a měřena po každé výrobní operaci zkušebním tlakem 1,2 MPa.